30/03/2021 - CIRCULAR 8 Nou ajornament per les liquidacions d’autoliquidacions d'impostos del primer trimestre

El RD-Llei 5/2021 de la disposició addicional tercera regula un ajornament especial amb condicions específiques al que poden acollir-se les societats que durant l’exercici 2020 el seu volum de facturació no hagi superat la xifra de 6.010.121,04€.

Podran ajornar-se aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitza de l'1 d'abril al 30 d'abril de 2021.

Aquest ajornament també s'aplicarà als deutes tributaris a què es refereixen els punts b), f) i (g) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

b) Les corresponents a obligacions tributàries a complir pel retenidor o la persona obligada a realitzar ingressos a compte. Model 111, 115, 123, entre d'altres.

f) Els impostos que s'hagin de repercutir legalment llevat que estigui degudament justificat que les quotes repercutides en realitat no hagin estat satisfetes,Model 303.

g) Les corresponents a obligacions tributàries a complir per la persona obligada a efectuar pagaments fraccionats de l'impost sobre societats. Model 202

Les condicions per a l'ajornament són:

·        El termini serà de sis mesos.

·        No es meritaran interessos de demora durant els quatre primers mesos de l'ajornament.

Es tracta d'un ajornament de 6 mesos, no de fins a 6 mesos. Es concedeix un termini de 6 mesos des de la data límit d’ingrés voluntària, amb els 4 primers mesos sense interessos.

Si es vol pagar abans, es podrà sol·licitar una carta de pagament per realitzar l’ingrés. Si ho fa abans de 4 mesos, no merita interessos.

·        L'import màxim dels deutes ajornats en el seu conjunt no podrà superar els 30.000 euros, ja sigui en períodes de pagament voluntari com en període executiu de pagament

 

·        En el moment de la sol·licitud, s'acumularan tant els deutes a què es refereix la pròpia sol·licitud, com qualsevol altres del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estigui degudament garantides.

Si posteriorment de la concessió de l'ajornament es reconeixes la devolució de qualsevol quantitat per part de l’Agència Tributària, aquesta devolució serà compensada amb els pagaments ajornats.

Els ajornaments superiors a 4 mesos meritaran un interès anual del 3,75% durant els dos mesos restants, o el 0,625% de l'import ajornat.

 

Per a qualsevol aclariment odubte, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per resoldre els seus dubtes. Desitgem que aquesta circular sigui del seu interès.