11/11/2020 - CIRCULAR 11/2020 Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració o dels centres d’estètica i bellesa, parques infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial.

El passat divendres 6 de novembre, es va publicar la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci noctur i els  establiments  comercials  situats  en  un  centre  o  recinte  comercial,  afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Amb aquesta mesura, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya pretén donar suport a tots els autònoms i empreses dels sectors de la restauració i els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial afectats pel tancament decretat per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, es van prorrogar i es van modificar les mesures dictades en la resolució SLT/2546/2020, davant la disminució dràstica de facturació que els comportarà aquest tancament forçat.

Beneficiaris de les subvencions:

 • Professionals autònoms i pimes que realitzin activitats de restauració  o  siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’IAE, que hagin estat obligades al tancament. Tot això, amb independència del número d’establiments que regenti.

Requisits dels beneficiaris:

 • En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l’entitat;

 • Complir amb les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com amb les obligacions davant la Seguretat Social;

 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de  beneficiari  previstes  a  l'article  13  de  la  Llei  38/2003,  general  de subvencions;

 • En casos de plantilles amb 25 o més persones, cal indicar els mitjans  que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball. Tanmateix, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries, perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere;

 • Complir amb els requisits establerts en la Llei de Política Lingüística;

 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria  de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria;

 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció de  riscos laborals;

 • Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral;

 • No haver estat condemnada en sentència ferma, per algun delicte contra  la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia;

 • No trobar-se en situació de concurs de creditors;

 • Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible;

 • En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual;

 • Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.

 Actuacions i despeses subvencionables:

 • Qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o  increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

 Quantia de la subvenció:

 • La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari. Els  bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i  establiments o locals de centres o recintes comercials, rebran una  aportació única de1.500 euros.

 • Pel que fa a bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de  festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i  karaokes, l’ajut  consistirà en una aportació única de 6.000 euros per a establiments  de  menys de 10 treballadors,  i  de  9.000  euros  per  a  establiments   de  10  o  més treballadors.

 • Els parcs infantils privats rebran una aportació única de 6.000 euros

 Presentació de les sol·licituds:

 • Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està  a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de  la  Generalitat  de  Catalunya  (http://canalempresa.gencat.cat), a  la pàgina  web  del  Consorci  de  Comerç,  Artesania  i  Moda  de  Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/);

 • Es  presentaran  per  mitjans  telemàtics  i  s’hauran  d’identificar  i  signar electrònicament (DNI electrònic, certificat digital, etc.);

 • La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment  dels requisits següents:

 • Requisits als que s’ha fet referència anteriorment;

 •  Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals  o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat;

 • Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre Mercantil o al registre corresponent;

 • Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial corresponent inscrita al Registre Mercantil o al registre corresponent, si escau;

 • Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament  auditats,  en  els  termes  que  exigeix  la  legislació  mercantil  i sectorial aplicable;

 • Que el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com  a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny i que s'inclou com Annex  3 d'aquesta resolució.

 • Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

 Documentació complementària:

 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment.

 Procediment de la concessió:

 • El  criteri  d’atorgament  de  les  subvencions  serà  l’ordre  cronològic   de presentació de les sol·licituds, i el termini de presentació de les mateixes serà de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC, o bé, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

 Règim de compatibilitat de les subvencions:

 • Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o  ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos,  superi el cost de l'activitat subvencionada.

 Infraccions i sancions:

 • Si l'òrgan condecent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència   d'algun   motiu   d'infracció   hauran   d'instar    l'inici   del procediment sancionador, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Desitgem que la present Circular hagi estat del seu interès. Per a qualsevol aclariment o dubte en relació a totes aquestes mesures, o les que s’han adoptat anteriorment, de les quals els hem informat en les darreres circulars i notes d’urgència, i les que es prendran en els dies que vindran, no dubtin en contactar-nos per tal de resoldre les seves preguntes en aquest període de gran excepcionalitat.

Cordialment,

Vilanova i la Geltrú, 11 de Novembre de 2020