24/12/2020 - CIRCULAR 12/2020 COMENTARIS AL PROJECTE DE LLEI DE PREVENCIÓ FISCAL

El passat 23 d’octubre es publicà en el Butlletí Oficial de les Corts Generals el projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, pel que s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributaries i en matèria de regulació del joc.

Aquesta nova Llei, segons detalla a l’exposició de motius, té una doble finalitat. Per una banda, incorporar el Dret de la Unió Europea a l’ordenament jurídic intern i, per altra, introduir canvis a la regulació dirigits a consolidar paràmetres de justícia tributària i facilitar les actuacions encaminades a prevenir i lluitar contra el frau tot reforçant el control tributari.

En extracte i considerant les modificacions que puguin tenir un major interès, les novetats que incorpora el Projecte de Llei de Prevenció del Frau Fiscal, son a tenor del que s’incorpora en aquesta circular.

I.    Limitació dels pagaments en efectiu

Es redueix l’import màxim que es pot pagar en efectiu en les operacions entre empresaris, passant dels 2.500€ vigents als 1.000€, mentre que en els pagaments realitzats per particulars es manté en el límit de 2.500€.

Es manté la sanció prevista en cas d’incompliment dels límits anteriors: un 25% de la quantia pagada en efectiu.

II.    Prohibició d’amnisties fiscals

Es prohibeix qualsevol instrument extraordinari de regularització fiscal que pugui suposar una minoració del deute tributari meritat conforme la normativa vigent.

III.    Modificació del règim d’interessos de demora i recàrrecs

La nova regulació inclou la obligatorietat de pagar interessos de demora pels supòsits en que el contribuent percebi devolucions improcedents, tret que, voluntàriament, regularitzi la situació tributària.

IV.    Modificació del recàrrec per declaració extemporània

Es preveu la modificació del càlcul del recàrrec per declaració extemporània, passant d’un regim escalonat del 5, 10 i 15%, a un progressiu d’un 1% més un altre 1% per cada mes que es tardi en presentar la declaració, fins a arribar a un 15% màxim anual.

V.    Prohibició del software de doble ús

S’estableix un règim sancionador específic per la fabricació, producció, comercialització i tinença de sistemes informàtics que no garanteixin la integritat, conservació accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres. 

VI.    Publicació del llistat de deutors a la Hisenda Pública

Es manté la publicació de la llista de deutors a la Hisenda Pública disminuint de 1.000.000€ a 600.000€ l’import total dels deutes i sancions tributàries pendents d’ingrés necessaris per la inclusió dels obligats tributaris.

VII.    Recaptació en període executiu

La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari seguirà impedint l’inici del període executiu mentre duri la tramitació dels expedients, tret que anteriorment s’hagués denegat una sol·licitud respecte del mateix deute.

VIII.    Reducció de les sancions tributàries

S’eleva la reducció de sancions tributàries del 50% al 65% en els supòsits de finalització d’actes per acord, mentre que la reducció per conformitat es manté al 30%.

De la mateixa manera, s’augmenta la reducció de la sanció del 25% al 40% pels casos en que es pagui la quantia renunciant a la interposició de qualsevol recurs o reclamació contra la liquidació o sanció.

IX.    Ampliació del termini màxim d’inici del procediment sancionador en matèria tributària

S’amplia el termini màxim del que disposa l’agència tributària per iniciar el procediment sancionador. De tres mesos dels que disposava l’administració per iniciar el procediment sancionador a comptar des de la notificació de la corresponent liquidació o resolució es passa a sis mesos.

X.    Incorporació de la obligació de declarar monedes virtuals

S’introdueix la obligació de declarar la informació relativa a les monedes virtuals situades a l’estranger de les que es sigui titular o es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o que d’alguna manera s’ostenti poder de disposició. Així mateix, s’estableix la obligació per als agents que proporcionin serveis de salvaguarda de subministrar informació sobre la totalitat de les monedes virtuals que mantinguin custodiades.

S’estableix una sanció de 5.000€ per cada dada o conjunt de dades referides a cada moneda virtual individualment considerada que s’hagués hagut d’incloure a la declaració o si s’haguessin aportat de forma incomplerta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000€.

Es manté la obligatorietat de declaració sempre que tingui un valor superior a 50.000€.

XI.    Imputació de rendes positives obtingudes per entitats no residents

La principal novetat a l’àmbit de les societats és que hauran de tributar a Espanya les empreses no residents encara que actuïn a través d’un establiment permanent, de manera que s’amplia l’anterior tributació d’entitats participades.

XII.    Regulació de la imposició de sortida o “Exit Tax”

S’incorpora el denominat impost de sortida o “Exit Tax” per a que les empreses que es traslladin a un altre país no deixin de tributar per les bases imposables que legalment han de quedar gravades a Espanya.

Així mateix, s’estableix un dret del contribuent a fraccionar el pagament de l’impost de sortida al llarg de cinc anys, quan el canvi de residència s’efectuï a un altre Estat Membre.

XIII.    Modificació de la tributació dels pactes successoris

S’estableix que en cas de que el beneficiari de pactes successoris transmeti abans de la defunció del causant els béns adquirits d’aquest, es subrogarà en la data i valor d’adquisició del causant als efectes del càlcul del guany patrimonial del IRPF.

XIV.    Tributació dels socis o partícips de les institucions d’inversió col·lectiva

En consonància a la homogeneïtzació del tractament fiscal de les inversions en institucions d’inversió col·lectiva a l’espai comunitari, s’elimina el benefici de diferir pel cas de reinversió en institucions estrangeres.

XV.    Paradisos fiscals

S’actualitza el concepte de paradís fiscal, que passarà a denominar-se jurisdicció no cooperativa i s’actualitzen els criteris pels que el Ministeri d’Hisenda podrà incloure territoris a la categoria de jurisdicció no cooperativa. Es podran incloure a la llista de jurisdiccions no cooperatives: “les que facilitin la celebració o existència d’instruments o societats extraterritorials, dirigides a l’atracció de beneficis que no suposin una activitat econòmica real en aquests països o territoris”, “en les que existeixi una baixa o nul·la tributació”, “en les que no existeixi un efectiu intercanvi d’informació relativa al titular real”, “ en les que s’incompleixi l’efectiu intercanvi d’informació tributària amb Espanya” i “en les que no existeixi normativa d’assistència mútua en matèria d’intercanvi d’informació tributària”.

Desitgem que la present circular hagi estat del seu interès. Per qualsevol aclariment o dubte en relació a totes aquestes mesures, o les que s’hagin adoptat anteriorment, de les quals hem informat en les darreres circulars i notes d’urgències, i les que es prendran en els dies que vindran, no dubtin en contactar-nos per tal de resoldre les seves preguntes.

Cordialment, 

Vilanova i la Geltrú, 24 de Desembre de 2020