08/01/2021 - CIRCULAR 01/2021 Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, hostaler i comercial i en matèria tributària

El dia 23 de desembre de 2020, es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 35/2020, de 22 de desembre (d'ara endavant, "RDL 35/2020") de mesures urgents de suport al sector turístic, hostaler i comercial.  Aquesta legislació va entrar en vigor des del moment de la seva publicació al BOE.

Beneficiaris de les mesures

Les mesures adoptades pel Govern només afectaran:

  • Els contractes d’arrendament per a ús diferent d’habitatge.

  • Els autònoms o PIMES l'activitat de les quals estigui vinculada al turisme, l'hostaleria o el comerç.

D'aquesta manera, no podran sol·licitar-los:

  • Les Grans Empreses, definides com aquelles empreses que compleixin dos dels requisits previstos en l'Article 257.1 de la Llei de Societats de Capital:

(a) que les partides totals de l'actiu no superin els quatre milions d'euros;

(b) que l'import net de la seva facturació anual no superi els vuit milions d'euros

(c) que el nombre mitjà de treballadors ocupats durant l'exercici no superi els cinquanta;

  • Les Empreses que la activitat de les quals no estigui relacionada amb el turisme, l'hostaleria i el comerç.

Queden expressament exclosos de l'aplicació d'aquest Decret, els Arrendadors que incorrin en procediments concursals o que acreditin que, si s'apliquen, poden estar en situació d'insolvència imminent o present.  

Mesures acordades

Les mesures contingudes en el RDL 35/2020 es divideixen en dos grups:

(i)    Els que afecten els arrendadors que tenen la consideració de Gran Tenidor (amb més de 10 immobles urbans excloent garatges i trasters o titulars de menys immobles quan la superfície total construïda d'aquests sigui de més de 1.500 m2).

(ii)    Les que afecten els petits propietaris.

A.- Mesures que afecten als arrendadors amb la consideració de Grans Tenidors:

L'Article 1 del RD-Llei 35/2020 estableix que l'arrendator tindrà dret a sol·licitar a l'Arrendador, abans del 31 de gener de 2021,qualsevol de les mesures següents:

i)    Bonificació del 50% del lloguer mentre duri l'estat d'alarma declarat el 25 d'octubre de 2020 - i que expira, si no hi ha pròrrogues, el 9 de maig de 2021- i fins a un termini màxim de QUATRE (4) MESOS més des que s'aixequi l'estat d'alarma, és a dir, fins al 9 de setembre de 2021.

ii)    Una moratòria (ajornament) sobre el pagament del 100% de l'import dels lloguers meritats des del 25 d'octubre de 2020 i durant tot el període en què duri l'estat d'alarma del Govern (9 de maig de 2021) i fins a un màxim de QUATRE (4) MENSUALITATS, és a dir, fins al 9 de setembre de 2021.

En aquest segon cas, l'Arrendatari haurà d'abonar els lloguers ajornats en el termini màxim de DOS (2) ANYS, a comptar des del mes següent al final de la moratòria descrita en el paràgraf anterior, i sempre dins del període durant el qual es continuï la validesa del contracte o les seves pròrrogues.  A tal efecte, en el supòsit que el contracte d'arrendament caduqui abans del termini màxim especificat de 2 anys, l'ajornament només es podrà limitar a la durada màxima del contracte, en cas que sigui inferior.

En ambdós casos, la reducció i/o ajornament no afectarà les despeses comunitàries, de manteniment, etc .en cas que hagi estat pactat la seva repercussió amb l’Arrendatari, per la qual cosa aquestes despeses hauran de ser abonades íntegrament per l'Arrendatari i no seran recompensades ni diferides.

L'arrendatari podrà indicar la mesura que li vulgui sol·licitar, però l'Arrendador disposarà de SET (7) DIES HÀBILS, a partir d'aquesta sol·licitud, per respondre i DECIDIR la mesura que decideixi aplicar.  D'aquesta manera, independentment del que s’hagi sol·licitat per l’Arrendatari, serà l'Arrendador qui decideixi quina mesura dels dos vol aplicar, sempre que aquesta decisió es comuniqui en un termini de 7 dies hàbils. En el cas que l'Arrendador no respongui dins del termini prescrit, la mesura a aplicar serà la sol·licitada per l'arrendatari.  La mesura escollida s'aplicarà en els termes mensuals posteriors a l'expiració d'aquest període.

Existència d'un conveni previ

Aquestes mesures no s'aplicaran en el cas que l'Arrendador i l'Arrendatari hagin arribat a un acord abans del 23 de desembre de 2020, llevat que aquest acord prengui mesures que expirin abans del 9 de setembre de 2021 (o més tard si s'amplia l'estat d'alarma).

En aquest cas, l'Arrendatari podrà sol·licitar a l'Arrendador (sempre i en qualsevol cas abans del 31 de gener de 2021) que aquestes mesures s'apliquin per a quotes mensuals que no han estat cobertes pel conveni anterior i fins a no més del 9 de setembre de 2021 (si no s'amplia l'estat d'alarma vigent).

B.- Mesures que afecten els arrendadors amb la consideració de petits tenidors

L'Article 2 del RD-Llei 35/2020 estableix que l'Arrendatari tindrà dret a sol·licitar a l'Arrendador que tingui 10 o menys immobles, abans del 31 de gener de 2021, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer sempre i quan que aquest ajornament o una rebaixa de renda no haguessin estat acordades per ambdues parts de forma voluntària. En aquest cas la mesura no és d’obligat compliment per l’Arrendador, per la qual cosa podrà denegar la seva concessió

En aquest cas, el legislador ha previst que, si les parts arriben a un acord, aquestes podran disposar de la fiança prevista en l'Article 36 de la LAU per pagar tots o alguns dels lloguers ajornats, establint que en cas de disposar d’elles l’Arrendatari les haurà de reposar en un termini màxim d'un any (o menys en el cas que el contracte venci amb caràcter previ).

De la mateixa manera, l'Article 13 estableix que els petits tenidors (no així els Grans Tenidors) que concedeixin una rebaixa puguin aprofitar els beneficis fiscals.  En aquest sentit, es recomana als clients a sol·licitar l'assessorament fiscal adequat, a fi l i efecte que els informin sobre aquesta mesura i, en cas d’aplicació, a tenir-ho en compte en la declaració de 2021.

Requisits per als llogaters que es beneficien de les mesures

En els Articles 3 i 4 estableixen els requisits a complir per part de l'Arrendatari (autònom o PIME) per tal de sol·licitar les mesures previstes en aquest decret:

1)    Que hagi estat suspès com a conseqüència de l'aplicació de les mesures decretades pel Govern, havent d'aportar un certificat expedit per l'AEAT o per l'entitat competent sobre la base de la declaració de cessament d'activitat de la persona interessada i, a més, complir amb els següents requisits:

-    En cas d'autònoms:

  •  Estar afiliat i donat d'alta en la data de declaració de l'estat d'alarma (25 d'octubre de 2020), en Règim de la Seguretat Social o en una mutualitat substituta del RETA.

  • Certificat expedit per l'AEAT o organisme autonòmic competent, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per la persona interessada.

-    En el cas de les PIMES, que no superin dos dels límits establerts a l'article 257.1 de la Llei de Text Refós de la Llei de Societats de Capital i que són els següents:

  •  Que el total de les partides del l'actiu no superi el 4M€.

  • Que l'import net de la seva xifra anual de negocis  no superi els 8M€.

  • Que la mitjana de treballadors durant l'exercici sigui inferior a 50.

2)    En el cas que l'activitat no hagi estat suspesa, l'arrendatari haurà de complir els mateixos requisits i, a més, acreditar que la facturació del mes natural anterior a la de la sol·licitud de la mesura, s'ha reduït un 75% respecte a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes respecte a l'any anterior. Per acreditar aquest requisit, s'ha d'aportar el següent:

-    Declaració responsable que, a partir de la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació es registra en els termes indicats.

L'Arrendador podrà sol·licitar a l'Arrendatari que li mostri els llibres comptables  que suportin les dades contingudes en aquesta declaració responsable.

Implementació inadequada de les mesures

Finalment, l'Article 5 de la DRL 35/2020 preveu sancions per a aquells arrendataris que sol·licitin l'aplicació indeguda de les mesures previstes en aquest decret, i havent de respondre en tal cas de danys, despeses i altres responsabilitats que aquesta actuació hagi ocasionat a l'arrendador.   

Esperem que aquesta Circular hagi estat del seu interès. Per a qualsevol aclariment o dubte sobre totes aquestes mesures, o les que s'han pres anteriorment, de les quals les hem informat en les últimes circulars i notes d'emergència, i les que es prendrean en els propers dies, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per respondre als seus dubtes.

Cordialment