08/01/2021 - CIRCULAR 02/2021 Reial Decret Llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports

El 23 de desembre de 2020 es va publicar al BOE el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre (d'ara endavant, "RDL 37/2020") que, entre d'altres, estableix mesures sobre els desnonaments d'habitatges habituals, per a llogaters o ocupants que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de la COVID'19. Aquesta legislació va entrar en vigor des del moment de la seva publicació al BOE.

Suspensió de desnonaments per a LLOGATERS vulnerables sense alternativa d'habitatge

En l’article 1, es modifica l'article 1 de la DRL 11/2020, de 31 de març, per la qual s'estableix que, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret (23/12/2020) i fins a la finalització de l'estat d'alarma (inicialment previst per al 05/09/2021) en procediments verbals per reclamar lloguers o finalitzar contracte (desnonaments), que tenen com a objectiu recuperar la possessió de l'habitatge, el procediment hagi estat prèviament suspès o no, el llogater pot iniciar una incidència de suspensió del procediment perquè es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica que li impedeix trobar una alternativa d'habitatge per a si mateix i per a les persones amb les quals convivència.  

 Aquestes mesures deixaran d'entrar en vigor quan s'aixequi l'estat d'alarma (previst per al 9 de maig de 2021).

El Jutge haurà de traslladar la sol·licitud de suspensió a l’arrendador per a què, en el termini de 10 dies, pugui acreditar, si escau, que també es troba en situació de vulnerabilitat o podria estar-ho en cas que s'acordi la suspensió del procediment.

Un cop presentats els dos escrits, el Jutjat traslladarà als serveis socials per a que valorin la vulnerabilitat al·legada per tots dos, i haurà d'emetre un Informe en el termini màxim de 10 dies identificant les mesures a aplicar per l'Administració competent.

Un cop rebut l’Informe, el Jutge haurà d'emetre un auto d'acord amb la suspensió de l'alliberament (si s'estableix la vulnerabilitat de l'arrendatari) o aixecant la suspensió del procediment (en cas que no s'hagi acreditat la vulnerabilitat de l'arrendatari o s'estableixi la vulnerabilitat de l'arrendador). Una vegada dictat l’Auto, l'Administració competent haurà d’adoptar les mesures previstes en l'Informe de Serveis Socials i buscar una alternativa d'habitatge, i una vegada la disposin, ho notificaran immediatament al Jutjat per a què pugui aixecar la suspensió.

Suspensió de desnonaments per a OCUPANTS vulnerables sense alternativa d'habitatge

El Decret afegeix l'article 1bis al Decret 11/2020, de 31 de març, i atorga als ocupants no tinguin títol habilitant la facultat de sol·licitar la suspensió d'un procediment de judici verbal del desnonament, en cas que concorri  la mateixa situació de vulnerabilitat prevista  per als arrendataris.  No obstant això, en aquest cas, només podrà sol·licitar l'ocupant es cas de que el propietari de la habitatge sigui una persona jurídica o una persona física titular amb més de 10 habitatges (Gran Titular).

Un cop sol·licitat, el Jutge seguirà els mateixos tràmits que els previstos per el cas de qui ho sol·liciti sigui l’arrendatari i, un cop rebut la Memòria de Serveis Socials,   valorarà i ponderarà el cas concret tenint en compte el següent:

-    Si l'entrada o estada a la casa està justificada per una situació d'extrema necessitat (situació que valorarà en base de l'Informe dels Serveis Socials).

-    La cooperació dels ocupants amb les autoritats competents en la recerca de solucions per trobar una alternativa d'habitatge.

Per a què operi la suspensió del procediment, l'ocupant haurà de trobar-se en situació de vulnerabilitat i, a més, ser: 

(i)    Persona dependent d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre;

(ii)    Víctima de violència sobre les dones o;

(iii)    Tenir al seu càrrec una persona dependent o menor d'edat a la mateixa llar.

Aquests requisits hauran de ser acreditats documentalment per l'ocupant.

En paral·lel, el Jutge reenviarà la documentació als serveis socials per informar i avaluació si la suposada vulnerabilitat està present, i si n'hi ha, per determinar les mesures a implementar.

Un cop rebut l’Informe, el Jutge emetrà un auto d'acord amb la suspensió o continuació del procediment.  En cas de suspensió, s'aixecarà tan bon punt s'hagin pres les mesures per part dels òrgans competents o com a màxim en quan s'aixequi l'estat d'alarma.

En cap cas es procedirà a la suspensió, quan s'hagi fet l'entrada o estada a l'habitatge ocupat en els casos següents:

-    Quan l'habitatge sigui propietat d'una persona física i tingui instal·lada en la mateixa la seva residència habitual o segona residencia. 

-    Quan l’habitatge sigui d’una persona jurídica i aquesta hagi cedit l’habitatge (per qualsevol títol) a una persona física que hi tingués instal·lada el seu habitatge habitual o segona residència

-    Quan l'entrada o estada a l'immoble sigui conseqüència d'un delicte. 

-    Quan hi ha evidències raonables que l'habitatge s'està  utilitzant per a activitats il·legals

-    Quan els habitatges ocupats siguin de titularitat pública o privada i estiguin destinats a habitatge social i ja s'haguessin assignat.

-    Quan l'entrada a l'habitatge s'hagi produït amb posterioritat  de l'entrada en vigor d'aquest decret (23/12/2020).

Indemnització a arrendadors i propietaris afectats per la suspensió dels desnonaments

Els arrendadors i propietaris afectats per la  suspensió del desnonament en els termes previstos en la DRL 37/2020 podran sol·licitar una indemnització econòmica, si les autoritats competents no han pres les mesures previstes en l'Informe de Serveis Socials i no han trobat una alternativa d'habitatge dins dels TRES (3) MESOSde l'emissió de l'Informe.

Els arrendadors i propietaris podran sol·licitar una indemnització pel període que hi hagi entre l’auto per al qual s'acordi la suspensió del procediment i l'aixecament del procediment o fins a la finalització de l'estat d'alarma (si aquesta data és posterior)

La compensació podrà ser sol·licitada  per l’arrendador o pel propietari de l’habitatge ocupat:

-    Si ho sol·licita l'arrendador, la indemnització consistirà en el valor mitjà que correspondria a un lloguer d'habitatge en l’entorn en base al índex de referència o altres referències representatives del mercat d'arrendament, més els costos actuals de l'habitatge que resulta haver estat suportat per l'arrendador.  Si l'import resultant és superior als ingressos que s'estaven per percebuts o inclosos en el contracte, la indemnització s'ajustarà als ingressos deixats de percebre mes les despeses corrents.

-    Si ho sol·licita el propietari que ha vist ocupat el seu habitatge, haurà d'acreditar que la suspensió li  ha causat danys econòmics  perquè l'habitatge ocupat està en procés de ser venut o arrendat,   abans de l'entrada a l'Immoble. Si s'acredités la concurrència dels danys econòmics, podrà sol·licitar uns ingressos d'un valor mitjà al d'un habitatge en l'entorn en base de l'índex de referència o altres referències representatives del mercat d'arrendament, més els costos corrents de l'habitatge que acrediti haver assumit.

En ambdós casos, la sol·licitud podrà presentar-se fins a UN (1) MES després de la vigència de l'estat d'alarma (09/06/2021) i declararà en ella una exposició raonada i justificada de la indemnització que consideri oportuna sobre la base del criteri indicat anteriorment.

Esperem que aquesta Circular hagi estat del seu interès. Per a qualsevol aclariment o dubte sobre totes aquestes mesures, o les que s'han pres anteriorment, de les quals les hem informat en les últimes circulars i notes d'emergència, i les que es prendrean en els propers dies, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per respondre als seus dubtes.

Cordialment.