16/02/2021 - CIRCULAR 02/2021 L’Agència Tributària de Catalunya augmenta el control sobre l’Impost sobre Successions i Donacions

El Govern de Catalunya va aprovar el passat dimarts 9 de febrer de 2021 un decret pel que s’augmenta el control sobre aquelles operacions que puguin meritar l’impost sobre successions i donacions. Tot i que l’impost sobre successions i donacions és un tribut estatal, les comunitats autònomes tenen competències per establir reduccions, definir les tarifes i deduccions i controlar la gestió i liquidació dels tributs.

Amb el nou decret el Govern regula les condicions i els terminis en què les notaries amb seu a Catalunya han de trametre documentació a l’Agència Tributària de Catalunya. L’obligació afecta, no només als actes que tinguin transcendència per a la gestió dels impostos sobre successions i donacions, sinó també als que tinguin rellevància a efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Els notaris de Catalunya hauran de remetre una còpia en format PDF de l’escriptura en qüestió en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de la formalització de l’escriptura pública, tot i que preveu que aquest termini es podria ampliar, excepcionalment, per causa justificada i sempre dins el límit de presentació de l’impost corresponent.

Fins ara, els notaris havien d’enviar una fitxa amb les dades bàsiques de cada operació i, sols en cas de sol·licitud de la pròpia ATC, es remetia l’escriptura sencera si hi havia sospites d’irregularitat. Si més no, en el moment de la declaració i autoliquidació per part dels contribuents, aquests havien de remetre una còpia de  l’escriptura ressenyant les dades rellevants per la meritació de l’impost. Cal remarcar aquí que el passat 2 de febrer per ordre del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda es van modificar novament els models 650 i 652 de presentació i autoliquidació dels impostos sobre Successions i Donacions.

El canvi doncs, suposa que l’ATC tingui accés a la informació completa de l’operació de forma paral·lela al contribuent i no només una comunicació amb la informació essencial de cada transacció susceptible de ser gravada per un d’aquests impostos. Alguns fiscalistes dubten de la capacitat de l’administració per poder revisar l’allau de documentació que obtindrà arrel d’aquest Decret. És possible que en el curt termini serveixi per comprovar de forma fefaent aquelles operacions sospitoses d’irregularitat sense necessitat de sol·licitud expressa al notari. El que és segur és l’augment del control de l’administració sobre l’aplicació de l’impost.

Per qualsevol aclariment o dubte en relació a totes aquestes mesures, o les que s’hagin adoptat anteriorment, de les quals hem informat en les darreres circulars i notes d’urgències, no dubtin en contactar-nos per tal de respondre les seves preguntes. Desitgem que la present circular hagi estat del seu interès.

Cordialment,