27/04/2021 - CIRCULAR 9 Obligació de registre salarial

El 14 d'abril va entrar en vigor el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre homes i dones, pel qual s'estableixen un conjunt de mesures per implementar el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva.

Aquestes mesures inclouen l'obligació d'elaborar un registre retributiu sala-rial i implantar-lo a partir del 14 d'abril d'enguany.  Això és conseqüència de l’establert  a l’article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors, que preveu l'obligació de registre salarial.

Però, què és un registre salarial?

El registre salarial, segons l'Estatut dels Treballadors, és un registre on es recullen els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregades per sexe i distribuïdes per col·lectius professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor. Amb això es pretén garantir  la transparència en les retribucions i igualar la retribució per la mateixa feina i amb la igualtat de valor i facilitar l'accés a la informació, independentment del nombre de treballadors de l'empresa.

A més, ha d'incloure el càlcul anual de la mitjana aritmètica i la mitjana del que realment rep cadascun dels conceptes indicats, assumint que, si la mitjana resultant és superior, en almenys un 25 % d'un sexe en comparació amb un altre, hi haurà una bretxa salarial i, per tant, una infracció sancionable.

Quines empreses haurien de tenir aquests registres?

Totes les empreses han de tenir aquestes altes, independentment de la seva dimensió, a diferència del que succeeix amb  Pla d' Igualtat, que només està obligat a tenir-lo per part d’empreses de més de 50 treballadors.

Què s'ha d'incloure en aquest registre salarial?

El registre haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements sala-rials i les percepcions extra industrials que indica l'Estatut dels Treballadors, és a dir, per sexes.  També han d'incloure els mitjans aritmètics i la mitjana del que realment s'ha percebut per cadascun d'aquests conceptes: grup professional, categoria, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

S'inclouran tots els membres del personal, inclosos els directius i els alts càrrecs.

Qui podrà accedir al registre salarial?

No tothom podrà accedir a aquests registres. En les empreses amb representació legal dels treballadors ,el treballador no podrà accedir directament a aquests registres, sinó que haurà de sol·licitar-los als representants d'aquests treballadors. En les empreses on no existeixi aquesta representació legal dels treballadors, només es donaran accés a  dades anominitzades respecte les diferències percentuals i l'empresa decidirà quins proporciona i de quina manera. S’ha de tenir present que l'objectiu del registre no és poder saber si algú de l'empresa cobra més o menys que un altre, sinó si hi ha una desigualtat salarial entre homes i dones.

Amb quina freqüència necessito actualitzar el registre?

El registre s'haurà d'actualitzar cada any, és a dir, la referència és l'any natural, sense perjudici de les modificacions que l'empresa consideri oportunes en cas d'alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre.

Quan es vulgui crear o modificar el registre, si hi ha representació dels treballa-dors, s’haurà de consultar amb una antelació mínima de 10 dies. 

Poden sancionar l'empresa per no disposar de registre salari-als?

Sí, l'absència d'un registre salarial pot constituir l’inici d'accions administratives i judicials, així com l'aplicació de sancions per discriminació, tal com estableix l'article 10 del RD 902/2020. Així mateix, i tenint en compte la gravetat dels fets (no disposar d'aquest registre o tergiversar-lo, per exemple), hem d'acudir al que disposa la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social (LISOS), que estableix que:

 

•             Per a les infraccions que es classifiquin com a greus, la sanció oscil·larà entre els 626 i els 6.250 €

•             Per a les infraccions que es classifiquen com a molt greus, la sanció oscil·larà entre els 6.251 i els 187.515 euros.

I, com hauria de ser aquest registre?

En aquests moments es desconeix el format que l'Administració vol que tingui aquest registre és actualment desconegut, però, i segons el diari "Cinco Dias", el Govern ha creat una eina que serà voluntària i gratuïta, segons han con-firmat a EFE fonts del Ministeri de Treball. Aquesta eina, consensuada entre els Ministeris de Treball i Igualtat i els agents socials, farà que l'elaboració d'aquests registres salarials sigui "senzilla, intel·ligible i intuïtiva".

En conclusió, a partir del 14 d'abril cada empresa ha de tenir un registre salarial, com a mesura destinada a tancar la bretxa salarial entre homes i dones que actualment ronda el 22% a Espanya. Quan, en una empresa amb almenys 50 treballadors, la retribució mitjana als treballadors d'un sexe superi la de l'altre en un 25% o més, l'empresari haurà de justificar que el motiu respon a causes objectives i no constitueix discriminació de gènere.

Per a qualsevol aclariment o consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres  Desitgem que aquesta circular sigui del seu interès.