Serveis fiscals

En atenció al canvi freqüent de la normativa tributària, oferim un servei integral personalitzat que es concreta en les següents fases:

  • Informació a través de circulars i articles d’interès.

  • Planificació fiscal a través del disseny d’estructures jurídic – fiscals i atenent als constants canvis normatius.

  • Confecció de declaracions periòdiques (mensuals, trimestrals i anuals) a partir de la meticulosa transcripció de dades incloses en la planificació i presentació telemàtica d’aquestes en els casos que sigui obligatori.

  • Representació davant de l’Inspecció d’Hisenda.

  • Preparació, presentació i seguiment dels processos davant de tribunals tant econòmics com contenciosos.

  • Elaboració de diagnòstics i auditories fiscals.