Assessoria legal i defensa jurídica

Com a organització multidisciplinar, toquem un extens ventall d’especialitats de les quals oferim assessorament legal i posterior assistència i defensa jurídica, que podem concretar:

 • En matèria de dret civil
  • Dret de la contractació: compraventa entre particulars, arres, distribució, assistència tècnica, cessió, arrendament d’immobles, entre d’altres.

  • Dret de família: separacions, divorcis, reclamacions de pensions, capitulacions matrimonials, acords previs reguladors de la unió estable de parella i, en general, assumptes de caire matrimonial.

  • Dret de successions: dret testamentari i planificació de successions.

  • Dret de la construcció.

  • Dret bancari: participacions preferents, obligacions subordinades, clàusules sòl, fons estructurats, etc.

  • Dret de la persona: incapacitacions, pensió d’aliments, etc.

  • Dret medi ambiental.

 • En matèria de dret laboral
  • Contractació laboral: assessorament previ, suspensions dels contractes, acomiadaments, entre d’altres.

  • Actes de conciliació.

  • Amonestacions i sancions.

  • Conflictes col·lectius i expedients de regulació d’ocupació (EROs).

  • Riscos Laborals.

  • Actuacions davant la Inspecció de Treball, en inspeccions i requeriments.

  • Intervenció davant de la jurisdicció social.

  • Discussió de convenis propis.

  • Reglaments d’ordre interior.

 • En matèria de dret penal
  • Delictes societaris: falsificació documental, responsabilitat de l’administrador social, delicte comptable.

  • Delictes en matèria de Seguretat Social.

  • Delictes fiscals.

  • Delictes econòmics: estafes, alçament de béns, apropiació indeguda.

  • Delictes relatius a la propietat industrial i intel·lectual.

  • Delictes relatius a les noves tecnologies: Internet, Hacking, Craking, Snoofing.

  • Delictes medi ambientals.

  • Denúncies i querelles de qualsevol altre índole.

 • En matèria de dret mercantil
  • Operacions societàries: constitució, modificació, adaptació i dissolució de societats; estatuts i òrgans socials; fusions i adquisicions d’empreses; ampliacions i reduccions de capital, entre altres.

  • Dret Concursal: suspensió de pagaments, acords amb creditors...

  • Contractació mercantil.

  • Dret Comunitari i de les Competències.

  • Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual.

  • Dret sobre les Noves Tecnologies.

  • Dret marítim.

  • Dret del consum.

  • Internacionalització empresarial i Inversions estranger.


 • En matèria de dret administratiu
  • Gestió d’entitats públiques.

  • Assessorament d’Associacions i Fundacions.

  • Procediment Contenciós- Administratiu: revocació de subvencions, reclamacions contra Ajuntaments i recursos contra valoracions d’immobles.

  • Planejament urbanístic.

  • Convenis amb l’administració pública.

  • Recursos administratius.

 • Procediments extrajudicials de solució de conflictes
  • Mediació de conflictes de caire matrimonial, unions estables de parella.

  • Procediments arbitrals.