Compliance penal

El nostre despatx, a través del seu departament de dret penal, ofereix un nou servei de Compliance Penal per a societats mercantils.

La legislació penal estableix la responsabilitat penal de les persones jurídiques: Una empresa pot ser condemnada penalment quan alguns dels seus directiu o treballadors cometin un delicte en el decurs de la seva activitat professional, de manera que els beneficii directa o indirectament.

S'estableix un numerus clausus dels delictes que es poden imputar a les persones jurídiques: corrupció, aixecament de béns, blanqueig, estafes, delictes fiscals, informàtics, contra la propietat industrial i intel·lectual, urbanístics, mediambiental.

Les penes a les que pot ésser condemnada la persona jurídica són: multa, dissolució, clausura de locals, suspensió d'activitats, inhabilitacions.

Està essent pràctica habitual en les persones jurídiques amb activitats susceptibles de imputació penal, la realització de COMPLIANCES PENALS.

Benefici d'implantar una Compliance Penal: La implantació d'una Compliance penal comporta un eximent / atenuant de responsabilitat penal, millora en la gestió, imatge social de l'empresa.

El contingut de la Compliance seria el següent:

 • Declaració política de l'empresa

 • Elaboració o revisió del Codi Ètic que reculli els valors i principis de la empresa, les normes bàsiques de comportament i els elements fonamentals del sistema preventiu.

 • Desenvolupament d'un Reglament de Prevenció de Riscos Penals que inclogui:
  • La composició, estatuts i funcions del òrgans de compliment.

  • La regulació de les investigacions internes.

  • Fluxos de comunicació i denuncies internes.

  • Sistema de sancions.

 • Anàlisis i informe de riscos penals.

 • Elaboració d'un protocol de defensa penal en cas que l'empresa detecti la comissió d'un delicte.

 • Formació

 • Treballs concrets de prevenció, si s'escau en funció dels riscos detectats.