Serveis laborals

De la mateixa forma que ho fem amb els serveis comptables i mercantils, oferim una sèrie de prestacions que van directament vinculades al món empresarial però des de la òptica laboral com:

  • Obertura de companyies.

  • Sol·licitud de subvencions i bonificacions.

  • Regulacions d’ocupació.

  • Confecció mensual de rebuts de salari.

  • Tramitació d’altes i baixes a la Seguretat Social.

  • Elaboració de certificats d’empresa.

  • Butlletins de cotització a la Seguretat Social.

  • Connexió al sistema –RED- de la Seguretat Social.

  • Tramitació d’expedients de Jubilació, viduïtat, desocupació, etc.

Atenent al compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, tramitem la obtenció del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.