Serveis a entitats públiques

Degut a la nostra experiència amb el tracte amb l’administració, oferim assistència a les entitats públiques que ho necessitin.

 • Serveis d’actualitat
  • Adaptació i Implementació del nou pla comptable dels ens locals.

  • Implantació i adaptació de les entitats públiques a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector públic.

  • Implantació de la Contractació Pública electrònica i assessorament amb els procediments a utilitzar.

 • Serveis de gestió pressupostària
  • Intervenció en la confecció dels Pressupostos i seguiment comptable dels mateixos.

  • Elaboració de les liquidacions del Pressupost.

  • Execució i elaboració de la informació en matèria de gestió econòmica.

  • Calcular i analitzar els costos efectius de cadascun dels Serveis.

  • Elaboració i preparació de la informació relativa a morositat i període mig de pagament.

  • Execució i elaboració de la informació en matèria de gestió econòmica a Tutela Financera.

 • Compte General:
  • Elaboració i preparació dels Comptes Generals de l’Entitat per la seva posterior tramesa a Sindicatura de Comptes.

 • Altres serveis:
  • Àrea fiscal: assessorament en les decisions fiscals i recolzament en les declaracions tributàries.

  • Àrea laboral:
   • Assessorament en decisions laborals i de recursos humans.

   • Disseny de llocs de treball a l’Ajuntament.

  • Àrea de gestió:
   • Gerència i gestió interna.

   • Assessorament i elaboració de Carta de Serveis.

   • Gestió administrativa de l’ens local, revisar els estudis econòmics que avalen les taxes i preus públics vigents, renegociació de contractes de serveis i/o altres.